سه‌شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - 2019 July 16
کد خبر: ۲۶۹۳۹
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۶
سیرنیوز : سلطنت طلبانی که سابقە دیکتاتوری، کشتن و دزدیدن مال مردم را دارند برای اثبات صداقت سیاسی خود و بریدن از سابقە سیاسی پر از جرم و جنایت خود بار دیگر رویایی بازگشت به قدرت را در سر می پروارانند .
به گزارش سیرنیوز ، سلطنت طلبان و قاتلان مدعی که با نیروهایی همچون ساواک در دهەها ی مختلف دست بە آزار و اذیت و کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی زدند، و هیچگاە بعد از سقوط رژیم مستبد شاە و پناە گرفتن در کشورهای خارجی در این مورد بە انتقاد از خود و معذرت خواهی از مردم نپرداختند.
 
با شروع اعتراضات مردمی در ایران، یکی از جریاناتی کە دوبارە بشدت فعال شدەاند و امید سوارشدن بر موج اعتراضات مردمی و بازگشت بە قدرت سیاسی در ایران را دارند، سلطنت طلبان هستند. رضا پهلوی با ژست یک مدرنیست سیاسی و کسی کە گویا در فکر ایجاد یک نظام دمکراتیک در ایران است، وارد معرکە شدە است.
 
ابتدا باید گفت کە گمانی در این نیست کە هر نیروی سیاسی از حق حضور و بە رای گذاشتن خود در افکار عمومی مردم ایران برخوردار است، و این یکی از بدیهی ترین پایەهای حقوق سیاسی و مدنی در جهان مدرن است، اما آنجائی کە بە سلطنت طلبان برمی گردد، وضعیت متفاوت می شود. بە دلایل زیر:
 
ـ سڵطنت طلبان هیچگاە بە نقد جدی دوران تسلط پهلوی ها بر ایران نپرداختند. این در حالیست کە مسئولیت اصلی ظهور و پیروزی انقلاب ایران در سال ٧٩ میلادی در درجە اول بر عهدە آنان است. آنان بودند کە با تحمیل یک سیستم دیکتاتوری بر ایران، کشتن آزادی های سیاسی و گسترش ناعدالتی های طبقاتی، بذر انقلاب بهمن را کاشتند،
 
ـ سلطنت طلبان دارای نیروهای امنیتی آزادی کشی مانند ساواک بودند کە بە درازای دهەها دست بە آزار و اذیت و کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی زدند، و هیچگاە بعد از سقوط رژیم مستبد شاە و پناە گرفتن در کشورهای خارجی در این مورد بە انتقاد از خود و معذرت خواهی از مردم نپرداختند. آنان قاتلانی هستند مدعی!
 
ـ سلطنت طلبان با خارج کردن میلیونها دلار ثروت ملی از کشور، هیچگاە در این مورد پاسخگو نبودند و بە این ثروت بە عنوان ملک شخصی خود نگاە کردند و می کنند.
 
بە بیانی دیگر یک نیروی سیاسی دارای سابقە دیکتاتوری، کشتن دگراندیشان و دزدیدن مال مردم نمی تواند مدعی بازگشت بە قدرت باشد. این خلاف اصول اولیە دمکراسی و حقوق بشر است. سلطنت طلبان برای اثبات صداقت سیاسی خود در بریدن از سابقە سیاسی پر از جرم و جنایت خود، باید علنا در تمام آن مواردی کە سئوال جدی در مورد گذشتە سیاسی آنان مطرح است، جوابگو باشند و فراتر از آن بە نقد جدی و علنی در مورد خود بپردازند. اگرچە جرم کشتن مخالفان سیاسی و تحمیل یک عمر دیکتاتوری بر مردم با هیچ انتقادی هم قابل پاک کردن نیست.
 
سخن آخر اینکە انزجار مردم از سیستم حکومتی موجود بە هیچ وجە نمی تواند توجیەگر بازگشت آنان بە مملکت باشد. مردم ایران از چرخە تکرار تاریخ خارج شدەاند و از ترس آب بە آتش دوبارە پناە نخواهند برد.
 
دوران سلطنت در ایران برای همیشە پایان یافتە است و بازگشت آنان بە قدرت بە معنای توهین بە تاریخ و شعور یک ملت خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر: